top of page

KULLANIM KOŞULLARI

SEMEKS GIDA TURİZM LTD.ŞTİ.

İNTERNET SİTESİ TELİF HAKLARI VE KULLANIM KOŞULLARI

A. TELİF HAKLARI

Bu internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) tasarım ve içeriği SEMEKS GIDA TURİZM LTD.ŞTİ. (“SEMEKS”) tarafından oluşturulmuştur. İnternet Sitesi 01 Şubat 2022 tarihinden beri yayındadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği “eser” olarak nitelendirilmekte olup, bu eserin mülkiyet hakkı ile mali, yararlanma, kullandırma ve devir hakları SEMEKS’e aittir. Bu hakların ihlali halinde SEMEKS’in tüm yasal hakları saklıdır.

B. KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcı, işbu İnternet Sitesi’ne girerek, İnternet Sitesi’nde dolaşarak ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanarak aşağıda belirtilen işbu Kullanım Koşulları’nı okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve işbu Kullanım Koşulları ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. Kullanım Koşulları’nda geçen “SEMEKS” ifadesi, SEMEKS GIDA TURİZM LTD.ŞTİ. olarak yorumlanacaktır.

1. Bu İnternet Sitesi bilgilendirme amacıyla, iyi niyetle hazırlanmıştır. SEMEKS, doğru ve kesin bilgi temin etmek için makul çaba sarf etmiş olmakla beraber, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgilerin doğruluğu, tamlığı, yeterliliği veya güncelliğini garanti veya taahhüt etmez. İnternet Sitesi’nde veya bu siteden sağlanacak bağlantılarda yer verilen bilgileri kullanmadan doğan riskler münhasıran bu bilgileri kullananlara aittir. İnternet Sitesi’nin kullanımından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı SEMEKS’in, pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve SEMEKS’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. Kullanıcılar İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. İnternet Sitesi’ndeki bilgi ve dokümanların SEMEKS’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

3. SEMEKS, İnternet Sitesi’nde bilgi sağlamak suretiyle hiçbir lisans, telif hakkı, patent ve sair fikri mülkiyet hakkı vermiş olmaz.

4. SEMEKS, hiçbir şekilde İnternet Sitesi aracılığıyla başkalarına ait gizli bilgileri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Dolayısıyla SEMEKS, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle edinmiş olduğu her türlü bilgiyi “GİZLİ OLMAYAN BİLGİ” olarak değerlendirecektir.

5. İnternet Sitesi aracılığıyla ulaşılacak başka internet siteleri ile ilgili SEMEKS hiçbir taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. İnternet Sitesi dışında bulunan internet siteleri, SEMEKS’in logosu olsa bile, SEMEKS’in İnternet Sitesi’nden bağımsız olup, bu sitelerin içeriği üzerinde SEMEKS’in hiçbir kontrolü bulunmamaktadır. SEMEKS, İnternet Sitesi’ne giriş yapılmasını sağlayan başka internet sitelerinin içeriğini garanti ve taahhüt etmez ve başka herhangi bir internet sitesinden İnternet Sitesi’ne yapılan bağlantılar SEMEKS’in yazılı iznine tabidir.

6. SEMEKS’in İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında bulaşabilecek virüslerden, solucanlardan, truva atlarından (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğeler nedeniyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Virüsler, solucan, truva atları (trojan) ve diğer tahrip edici nitelikteki öğelere karşı gerekli tedbirleri almak tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7 SEMEKS, İnternet Sitesi veya hiper bağlantılı diğer bir internet sitesinin kullanılması sonucunda doğacak (kar/iş/sözleşme kaybı, işin aksaması, bilgi işlem sistemlerinizdeki program veya başka verilerin kaybı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan ötürü, bu nev’i zarar ihtimalleri kendisine açıkça haber verilmiş olsa bile, hiç kimseye karşı sorumlu değildir.

8. SEMEKS, Kullanım Koşullarını ve İnternet Sitesi’ndeki sair bilgileri dilediği zaman, tek taraflı olarak değiştirebilir. SEMEKS herhangi bir değiştirme öncesinde veya sonrasında Kullanıcıları bilgilendirmekle yükümlü değildir.

9. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanamaz ve SEMEKS’in veya kiralanan sunucunun teknik altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

10. SEMEKS, İnternet Sitesi’nin aralıksız ve hatasız bir şekilde çalışacağını veya faaliyette bulunacağını garanti etmediği gibi, İnternet Sitesi’nin veya kiralanan sunucunun virüs ve diğer zararlı kodlardan arınmış olacağını da garanti etmez.

11. İnternet Sitesi’nin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, kullanımdan kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye KONYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Gizlilik Politikası

 

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere email@site.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle email@site.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Bu gizlilik politikası, https://masagah.com aracılığıyla oluşturulmuştur.

bottom of page